Social

101 Famous Gujrati Kahevat in Gujrati & English with Meanings

101 Famous Gujrati Kahevat in Gujrati & English Languages. Best Famous and Funny Gujarati Kahevat List: Every language gave their specialty to give best message in minimum words. In Gujarati, we are says them kahavat. These Gujarati kahavat collection give you a best knowledge of life in minimum words. Must share this collection or out of this collection of nice Gujarati kahevat for Whatsapp or Facebook to convey best life message to your friends, family members or relatives.

Popular Gujarati Kahevat with Meaning in English.

Actually, a new and old kahveto are small lines with few words that has deep meaning and entertain you if you mean it very well. As we knows gujarati language is the hardest language in the world. Gujarati language makes lots of fun if you mean it proper. So, here we represents some one liners of Guajarati that are called kahevato in Guajarati.

Best Gujarati and kathiavadi kehvato for whatsapp and Facebook sharing. There are different types of these kahavats. There are some characters like, puzzle with answer, mother, story, sangrah, chavi, suvhichar in gujarati, etc.

Gujarati Kahevat,

So, Let’s get an idea about best Gujarati kahevat in Gujarati with meaning.

Funn Gujarati kahevat list in English.

101 ગુજરાતી કહેવતો.. તમને કેટલી કેહવત યાદ છે?

૧. બોલે તેના બોર વહેચાય.

Bōlē tēnā bōra vahēchāya.

૨. ના બોલવામાં નવ ગુણ.

Nā bōlavāmā nava guṇa.

૩. ઉજ્જડ ગામમાં ઍરંડો પ્રધાન.

Ujjaḍa gām mā ĕraṇḍō pradhāna.

૪. ગાંડી સાસરે ન જાય અને ડાહ્યી ને શીખામણ આપે.

Gāṇḍī sāsarē jāya anē ḍāhyī nē śīkhāmaṇ āpē.

૫. સંપ ત્યાં જંપ.

Samp tyā jamp.

૬. બકરું કઢતા ઉંટ પેઠું.

Bakaru kaḍhatā uṇṭa pēṭhu.

૭. રાજા, વાજા અને વાંદરાં ત્રણેય સરખાં.

Rājā, vājā anē vāndarā traṇēya sarakhā.

૮. સિધ્ધિ તેને જઈ વરે જે પરસેવે ન્હાય.

Sidhdhi tēnē ja’ī varē jē parasēvē nhāy.

૯. બગલમાં છરી અને ગામમાં ઢંઢેરો.

Bagala mā chharī anē gām mā ḍhaṇḍhērō.

૧૦. લૂલી વાસીદુ વાળે અને સાત જણને કામે લગાડે.

Lūlī vāsīndu vāḷē anē sāt jaṇa nē kāmē lagāḍē.

Gujarati kahevat on mother:

૧૧. અધૂરો ઘડો છલકાય ઘણો.

Adhūrō ghaḍō chalakāy ghaṇō.

૧૨. ખાલી ચણો વાગે ઘણો.

Khālī chaṇō vāgē ghaṇō.

૧૩. પારકી મા જ કાન વિંધે.

Pārakī mā ja kān vindhē.

૧૪. જ્યાં ન પહોચે રવિ, ત્યાં પહોંચે કવિ અને જ્યાં ન પહોંચે કવિ ત્યાં પહોંચે અનુભવી.

Jyā na pahōchē ravi, tyā pahōn̄chē kavi anē jyā na pahōn̄chē kavi tyāṁ pahōn̄chē anubhavī.

૧૫. ટીંપે ટીંપે સરોવર ભરાય.

Ṭīpē ṭīpē sarōvara bharāya.

૧૬. દૂરથી ડુંગર રળિયામણાં.

Dūrathī ḍuṅgara raniyāmaṇā.

૧૭. લોભી હોય ત્યાં ધૂતારા ભૂખે ન મરે.

Lōbhī hōya tyā dhūtārā bhūkhē na marē.

૧૮. શેરને માથે સવાશેર.

Śēr nē māthē savāśēr.

૧૯. શેઠની શીખામણ જાંપા સુધી.

Śēṭh nī śīkhāmaṇ jāmpā sudhī.

૨૦. હિરો ગોગે જઈને આવ્યો અને ડેલીએ હાથ દઈને પાછો આવ્યો.

Hirō gōgē ja’īnē āvyō anē ḍēlī’ē hāth da’īnē pāchō āvyō.

Free Gujarati kahevat and meaning:

૨૧. વડ જેવા ટેટા ને બાપ જેવા બેટાં.

Vaḍa jēvā ṭēṭā nē bāpa jēvā bēṭā.

૨૨. પાડાનાં વાંકે પખાલીને ડામ.

Pāḍānā vāṅkē pakhālīnē ḍām.

૨૩. રામ રાખે તેને કોણ ચાખે.

Rāma rākhē tēnē kōṇa chākhē.

૨૪. ઊંટના અઢાર વાંકા.

Ūṇṭanā aḍhār vāṅkā.

૨૫. ઝાઝા હાથ રળીયામણાં.

Jhājhā hāth raḷīyāmaṇā.

૨૬. કીડીને કણ ને હાથીને મણ.

Kīḍī nē kaṇa nē hāthī nē maṇa.

૨૭. સંગર્યો સાપ પણ કામનો.

Saṅgharyō sāpa paṇ kāmanō.

૨૮. ખોદ્યો ડુંગર, નીકળ્યો ઉંદર.

Khōdyō ḍuṅgara, nīkaḷyō undar.

૨૯. નાચ ન જાને આંગન ટેઢા.

Nācha na jānē āṅgan ṭēḍhā.

૩૦. ઝાઝી કીડીઓ સાપને તાણે.

Jhājhī kīḍī’ō sāpanē tāṇē.

Best Gujarati short shari kahevat:

૩૧. ચેતતા નર સદા સુખી.

Chēta tā nar sadā sukhī.

૩૨. સો દાહ્ડાં સાસુના એક દા‘હ્ડો વહુનો.

Sō dāhḍā sāsunā ane ēka dā‘hḍō vahunō.

૩૩. વાડ થઈને ચીભડાં ગળે.

Vāḍa tha’īnē chībhaḍāṁ gaḷē.

૩૪. ઉતાવળે આંબા ન પાકે.

Utāvaḷē āmbā na pākē.

૩૫. સાપ ગયા અને લીસોટા રહી ગયા.

Sāp gayā anē līsōṭā rahī gayā.

૩૬. મોરનાં ઈંડા ચીતરવા ન પડે.

Mōranā īṇḍā chītaravā na paḍē.

૩૭. પાકા ઘડે કાંઠા ન ચડે.

Pākā ghaḍē kāṇṭhā na chaḍē.

૩૮. કાશીમાં પણ કાગડા તો કાળા જ.

Kāśīmā paṇa kāgaḍā tō kāḷā ja.

૩૯. કૂતરાની પૂંછડી જમીનમાં દટો તો પણ વાંકી ને વાંકી જ.

Kūtarānī pūn̄chhaḍī jamīnamā daṭō tō paṇa vāṅkī nē vāṅkī ja.

૪૦. પુત્રનાં લક્ષણ પારણાં માં અને વહુનાં લક્ષણ બારણાં માં.

Putranāṁ lakṣaṇa pāraṇāṁ māṁ anē vahunāṁ lakṣaṇa bāraṇāṁ māṁ.

Gujarati kahevat with explanation:

Once the English language become popular international language. People give the more importance to English and ignore other languages of their region. But they really surprise when read about Guajarati they really enjoy it and feel proud to able to understand Guajarati language.

૪૧. દુકાળમાં અધિક માસ.

Dukāḷamā adhika mās.

૪૨. એક સાંધતા તેર તૂટે.

Ēk sāndhatā tēr tūṭē.

૪૩. કામ કરે તે કાલા, વાત કરે તે વ્હાલાં.

Kām karē tē kālā, vāt karē tē vhālāṁ.

૪૪. મા તે મા, બીજા વગડાનાં વા.

Mā tē mā, bījā vagaḍānā vā.

૪૫. ધીરજનાં ફળ મીઠાં.

Dhīrajanā phaḷa mīṭhā.

૪૬. માણ્યુ તેનું સ્મરણ પણ લહાણું.

Māṇyu tēnu smaraṇ paṇa lahāṇu.

૪૭. કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે.

Kūvāmā hōya tō havāḍāmā āvē.

૪૮. સો સોનાર કી એક લૂહાર કી.

Sō sōnāra kī ēka lūhāra kī.

૪૯. રાજા ને ગમે તે રાણી.

Rājā nē gamē tē rāṇī.

૫૦. કાગનું બેસવુ અને ડાળનું પડવું.

Kāgadanu bēsavu anē ḍāḷanu paḍavu.

Kathiyavadi kehvato for WhatsApp:

૫૧. આમદની અટ્ટની ખર્ચા રૂપૈયા.

Āmadanī aṭṭanī kharcā rūpaiyā.

૫૨. ગાંડાના ગામ ન હોય.

Gāṇḍā nā gām na hōya.

૫૩. સુકા ભેગુ લીલુ બળે.

Sukā bhēgu līlu baḷē.

૫૪. બાવાનાં બેવુ બગડે.

Bāvānā bēvu bagaḍē.

૫૫. લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે ત્યારે કપાળ ધોવા ન જવાય.

Lakṣmī chāndalō karavā āvē tyārē kapāda dhōvā na javāy.

૫૬. વાવો તેવું લણો.

Vāvō tēvu laṇō.

૫૭. શેતાનું નામ લીધુ શેતાન હાજર.

Śētānu nāma līdhu śētāna hājar.

૫૮. વખાણેલી ખીચડી દાઢે વળગી.

Vakhāṇēlī khīchaḍī dāḍhē vaḷagī.

૫૯. દશેરાનાં દિવસે ઘોડા ન દોડે.

Daśērānā divasē ghōḍā na dōḍē.

૬૦. સંગ તેવો રંગ.

Saṅg tēvō raṅg.

Gujarati funny kahevat:

૬૧. બાંધી મુઠી લાખની.

Bāndhī muṭhī lākhanī.

૬૨. લાખ મળ્યાં નહિ અને લખેશ્રી થયા નહિ.

Lākha maḷyā nahi anē lakhēśrī thayā nahi.

૬૩. નાણાં વગરનો નાથીયો ,નાણે નાથા લાલ.

Nāṇā vagaranō nāthīyō, nāṇē nāthā lāla.

૬૪. લાલો લાભ વિના ન લૂટે.

Lālō lābha vinā na lūṭē.

૬૫. હિમ્મતે મર્દા તો મદદે ખુદા.

Him’matē mardā tō madadē khudā.

૬૬. પૈ ની પેદાશ નહી અને ઘડીની નવરાશ નહી.

Pai nī pēdāśa nahī anē ghaḍīnī navarāśa nahī.

૬૭. છાશ લેવા જવુ અને દોહણી સંતાડવી.

Chhāśa lēvā javu anē dōhaṇī santāḍavī.

૬૮. ધોબીનો કૂતરો ન ઘર નો , ન ઘાટનો.

Dhōbīnō kūtarō na ghara nō, na ghāṭanō.

૬૯. ધરમની ગાયનાં દાંત ન જોવાય.

Dharamanī gāy nā dānt na jōvāya.

૭૦. હાથી જીવતો લાખનો , મરે તો સવા લાખનો.

Hāthī jīvatō lākhanō, marē tō savā lākhanō.

Free download Gujarati kahevat:

૭૧. સીધુ જાય અને યજમાન રીસાય.

Sīdhu jāy anē yajamān rīsāya.

૭૨. વર મરો, કન્યા મરો પણ ગોરનું તરભાણું ભરો.

Vara marō, kan’yā marō paṇa gōranuṁ tarabhāṇuṁ bharō.

૭૩. હસે તેનું ઘર વસે.

Hasē tēnu ghar vasē.

૭૪. બેગાની શાદીમેં અબ્દુલ્લા દિવાના.

Bēgānī śhādī mē abdullā divānā.

૭૫. ફરે તે ચરે, બાંધ્યા ભૂખ્યા મરે.

Pharē tē charē, bāndhyā bhūkhyā marē.

૭૬. ભેંસ આગળ ભાગવત.

Bhēns āgaḷ bhāgavat.

૭૭. ઘરનાં છોકરાં ઘંટી ચાટે ને પાડોશીને આંટો.

Gharanā chōkarā ghaṇṭī chāṭē nē pāḍōśīnē āṇṭō.

૭૮. રાત થોડી ને વેશ ઝાઝા.

Raāt thōḍī nē vēśh jhājhā.

૭૯. ના મામા કરતાં કાણો મામો સારો.

Nā māmā karatā kāṇō māmō sārō.

૮૦. ભેંસ ભાગોળે અને છાશ છાગોળે.

Bhēns bhāgōḷē anē chhāśa chāgōḷē.

Google Gujarati kahevat:

૮૧. મન હોય તો માંડવે જવાય.

Man hōya tō māṇḍavē javāy.

૮૨. અણી ચૂક્યો સો વર્ષ જીવે.

Aṇī chūkyō sō varṣa jīvē.

૮૩. પારકી આશ સદા નીરાશ.

Pārakī āaśa sadā nīrāśa.

૮૪. ઘરકી મૂર્ઘી દાલ બરાબર.

Ghar kī mūrghī dāl barābar.

૮૫. બાર વર્ષે બાવો બાલ્યો.

Bār varṣē bāvō bālyō.

૮૬. પહેલુ સુખ તે જાતે નર્યા.

Pahēlu sukha tē jātē naryā.

૮૭. ભાવતુ હતુ ને વૈદે કીધુ.

Bhāvatu hatu nē vaidē kīdhu.

૮૮. જેને કોઇ ન પહોંચે તેને તેનુ પેટ પહોંચે.

Jēnē kō’i na pahōn̄chē tēnē tēnu pēṭ pahōn̄chē.

૮૯. નામ મોટા દર્શન ખોટા.

Nāme mōṭā darśana khōṭā.

૯૦. લાતો ના ભૂત વાતોથી ન માને.

Lātō nā bhūt vātōthī na mānē.

Gujarati kahevat puzzle on WhatsApp:

૯૧. ગા વાળે તે ગોવાળ.

Gā vāḷē tē gōvāḷ.

૯૨. બાંધે એની તલવાર.

Bāndhē ēnī talavār.

૯૩. ઘેર ઘેર માટીનાં ચૂલા.

Ghēra ghēra māṭīnā chūlā.

૯૪. ઝાઝા ગુમડે ઝાઝી વ્યથા.

Jhājhā gumaḍē jhājhī vyathā.

૯૫. મારુ મારુ આગવુ ને તારુ મારુ સહીયારુ.

Māru māru āagavu nē tāru māru sahīyāru.

૯૬. આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા ન જવાય.

Āag lāgē tyārē kūvō khōdavā na javāy.

૯૭. આંધળામાં કાણો રાજા.

Āndhaḷāmā kāṇō rājā.

૯૮. ઈદ પછી રોજા.

Ied pachī rōjā.

૯૯. ખાડો ખોદે તે પડે.

Khāḍō khōdē tē paḍē.

૧૦૦. ક્યાં રાજા ભોજ, ક્યાં ગંગુ તલી.

Kyā rājā bhōj, kyā gaṅgu talī.

૧૦૧. નમે તે સૌને ગમ.

Namē tē saunē game.

So, These are some of the most famous and popular Gujarati kahevat. In this list of Gujarati kehvato WhatsApp message and images. You are really enjoying best life lessons with meaning of words.

Have some more latest Guajarati kehvato sms. Please share with us. So, we can extent this top Gujarati kahevat list.

1 Comment

Leave a Comment